logo-ask

Sales and hire puchase back

สินเชื่อเพื่อคนมีรถ คือสินเชื่อสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ และกำลังมองหาเงินสดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โดย สามารถใช้รถยนต์ของตนเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการยื่นขอสมัคร เพียงนำรถและเล่มทะเบียนรถตัวจริงมาขอสมัครสินเชื่อ