logo-ask

สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นการให้บริการสินเชื่อแก่บุคคลธรรมดา เพื่อนำไปใช้จ่ายตามความประสงค์ของลูกค้า มีการกำหนดวงเงินระยะเวลาผ่อนชำระซึ่งส่วน ใหญ่เป็นระยะสั้น โดยผู้ขอใช้สินเชื่อส่วนบุคคล จะต้องยื่นความประสงค์ในการขอใช้สินเชื่อส่วนบุคคลพร้อมเอกสารแก่บริษัท เพื่อให้บริษัทใช้ประกอบคำขอ อนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล หลังจากที่ผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว ผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคลจะได้รับเงินสดจากบริษัท และผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคล จะต้องชำระเงินตามเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นรายงวดจนกว่าจะชำระครบตามสัญญา

บริษัทเริ่มให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลตั้งแต่ปี 2545 เริ่มจากการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแก่ลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท และยังไม่หมดอายุสัญญา โดยจะต้องเป็นลูกค้าชั้นดี และมีประวัติการชำระเงินค่างวดเช่าซื้อตามเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอ มีความสามารถในการชำระเงินค่างวดให้แก่บริษัท ไม่มีประวัติ เสียทางด้านการเงิน รวมทั้งต้องมีมูลค่าหลักประกันที่เพียงพอ โดยบริษัทจะคัดเลือกลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจากระบบฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท เพื่อเสนอบริการ สินเชื่อส่วนบุคคล

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564

1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ รวมกันไม่เกิน

25% ต่อปี

2. ค่าใช้จ่ายที่จ่าย ให้แก่หน่วยงานราชการ

ค่าอากรแสตมป์ ทุก ๆเงินกู้ 2,000 บาท ชำระค่าอากร 1 บาท และเศษเงินกู้ไม่ถึง 2,000 บาท ชำระค่าอากร 1 บาท (ชำระค่าอากรสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ตามอัตราที่ราชการกำหนด)

3. ค่าใช้จ่ายที่จ่าย ให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น

3.1 ชำระด้วยเงินสด ณ จุดรับบริการต่างๆ ทั่วประเทศ โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินหรือบัตรชำระเงินที่มีบาร์โค๊ดของตัวท่านเอง ซึ่งบริษัทจัดส่งให้ท่านประกอบการชำระเงิน โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการชำระเงินขึ้นอยู่กับอัตราการเรียกเก็บบของแต่ละแห่ง


จุดบริการ รับชำระเงิน

บริการ PAY AT POST ณ. ที่ทำการไปรษณีย์
(ไม่เกิน 50,000 บาท/รายการ)
บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
(ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ)
บริการเอ็มเพย์สเตชั่น ณ ศูนย์บริการเอไอเอส ร้านเทเลวิช
และร้านแฟมิลี่มาร์ท (ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ)
เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา
(ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ)
บริการทรูมันนี่ (True Money, True Partner)
(ไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ)
ที่ทำการของบริษัทฯ (สำนักงานใหญ่ , สาขาระยอง,
สาขาสมุทรสาคร และสาขาพิษณุโลก)
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
บมจ.ธนาคารยูโอบี
บมจ.ธนาคารธนชาต
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน ณ จุดบริการรับชำระ
และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อรายการชำระ)

ตามอัตราที่ที่ทำการไปรษณีย์กำหนด

ตามอัตราที่จุดรับชำระแต่ละแห่งกำหนด

ตามอัตราที่จุดรับชำระแต่ละแห่งกำหนด

ตามอัตราที่จุดรับชำระแต่ละแห่งกำหนด

ตามอัตราที่จุดรับชำระแต่ละแห่งกำหนด

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด
ตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด
ตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด
ตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด
ตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด
ตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด
ตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด
ตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด

3.2 ชำระด้วยเช็คโดยการส่งทางไปรษณีย์ ด้วยเช็คขีดคร่อมเข้าบัญชีคร่อมเข้าบัญชีและขีดฆ่าผู้ถือ สั่งจ่ายนาม "บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)" ลงวันที่ที่ครบกำหนด ชำระค่างวด สำหรับเช็คต่างจังหวัดลงวันที่ในเช็คก่อนถึงวันครบกำหนดชำระ 7 วัน ทำการส่งเช็คก่อนกำหนดหักบัญชีอย่างน้อย 3 วัน ทำการ ท่านสามารถชำระค่างวด เป็นเช็คล่วงหน้าครั้งละหลาย ๆ ฉบับ เป็นคราวๆ ลงวันที่ที่ครบกำหนดชำระค่างวดในแต่ละเดือน และส่งให้ฝ่ายบริการลูกค้า ณ สำนักงานของบริษัทฯ ที่ท่านติดต่อ และเมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านเป็นรายงวดต่อไป
3.3 ชำระโดย "ระบบหักบัญชีอัตโนมัติ" (Direct Debit) การหักบัญชีเงินฝากของท่านที่มีอยู่กับสาขาของ ธนาคารกรุงเทพ โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า
3.4
ชำระผ่านทางบริการบัวหลวงโฟน ของธนาคารกรุงเทพ ท่านถือบัตรบัวหลวง ATM/PEMIER/BE 1st สามารถทำรายการโอน บัญชีที่มีอยู่ในบัตรเพื่อชำระค่างวดของท่านได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ถือบัตรติดต่อไปยังธนาคารทางโทรศัพท์หมายเลข 1333 หรือ โทรศัพท์ 0-2645-5555
และสามารถทำรายการชำระเงินด้วยตนเอง ผ่านระบบอัตโนมัติของธนาคารหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคารให้เป็นผู้ทำรายการ

3.5 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

12 บาท/ครั้ง

3.6 ค่าธรรมเนียมการหักบัญชีธนาคารไม่ได้

สูงสุด 100 บาท/ครั้ง

4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตาม/ทวงหนี้
4.2 ค่าใช้จ่ายในกรณีเช็คคืน
4.3 คำขอตรวจสอบรายการ

50 บาท / ค้าง 1 งวด , 100 บาท / ค้างมากกว่า 1 งวด
200 บาท / ครั้ง
- บาท / ครั้ง

สินเชื่อส่วนบุคคลประเภทมีเล่มทะเบียนเป็นประกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อ ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564

1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ รวมกันไม่เกิน

24% ต่อปี

2. ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ

ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร
ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
ชำระที่จุดบริการรับชำระ
ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์
ชำระผ่านเครื่อง ATM
ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


ตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด
ตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด
ตามอัตราที่จุดรับชำระแต่ละแห่งกำหนด
ตามอัตราที่จุดรับชำระแต่ละแห่งกำหนด
ตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด
ตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด
ตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด

3. ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้

50 บาท / ค้าง 1 งวด , 100 บาท / ค้างมากกว่า 1 งวด

4. ค่าอากรแสตมป์

1 บาท ทุก ๆ เงินกู้ 2,000 บาท หรือเศษของเงินกู้ 2,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาท ต่อครั้ง)

200 บาท / ครั้ง