logo-ask

สินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์

ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ เป็นบริการสินเชื่อสำหรับใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อรถยนต์เพื่อนำมา จำหน่าย เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้จัดจำหน่ายรถยนต์

บริษัทเริ่มให้บริการสินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ตั้งแต่ปลายปี 2546 โดยบริษัทเลือกให้การสนับสนุนด้านการเงินเฉพาะผู้ จัดจำหน่ายรถยนต์ที่ช่วยบริษัทในการจัดหาลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อเท่านั้น โดยผู้จัดจำหน่ายรถยนต์รายดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติ ที่เหมาะสม มีฐานะการเงินที่น่าเชื่อถือ ส่วนใหญ่บริษัทจะมีนโยบายในการให้สินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการขยายการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์เพิ่ม มากขึ้นในอนาคต