logo-ask

สินเชื่อเช่าซื้อ/ลีสซิ่ง

สินเชื่อเช่าซื้อ/ลีสซิ่ง เป็นบริการสินเชื่อระยะปานกลาง (1-5 ปี) เพื่อลงทุนในทรัพย์สินประเภททุน เพื่อใช้ในการผลิต และ/ หรือ การพาณิชย์ ได้แก่ เครื่องจักรงานโลหะ, เครื่องจักรงาน พลาสติค, เครื่องจักรกลหนัก, ยานพาหนะ (รถยนต์นั่งส่วน บุคคล, รถบรรทุก, รถพ่วง), อุปกรณ์สำนักงาน, คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยผู้เช่า/ผู้เช่าซื้อ เป็นผู้เลือกคุณสมบัติของเครื่องจักร, เงื่อน ไขการรับประกันคุณภาพสินค้า และบริการหลังการขาย รวมทั้ง ต่อรองราคากับผู้ขายเครื่องจักร และแจ้งรายละเอียดให้ BGPL ทราบเพื่อดำเนินการสั่งซื้อ และ ชำระราคาเครื่องจักรแทนท่าน

ประโยชน์ของ สินเชื่อเช่าซื้อ/ลีสซิ่ง

 1. เป็นแหล่งเงินทุนทางเลือก เพื่อสงวนเงินทุนที่มีอยู่เพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่น
 2. สามารถขยายการลงทุนได้ทันต่อความต้องการของตลาด
 3. ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ ตลอดอายุสัญญา
 4. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์อื่นๆ เป็นหลักประกัน
 5. สามารถแปลงสินทรัพย์เป็นเงินทุนได้ (Sale & Leaseback)
 6. ช่วยรักษาสภาพคล่องของกิจการ เนื่องจากไม่ต้องลงทุนซื้อทรัพย์สินด้วยเงินสด
 7. สามารถเลือกรูปแบบการจ่ายชำระเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดรับของกิจการได้

คุณสมบัติของผู้เช่า/ผู้เช่าซื้อ

 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี ในกรณีต่ำกว่า 3 ปีต้องมีบริษัทในเครือค้ำประกัน
 2. ผลประกอบการมีกำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 3. ยอดรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
 4. ยอดสินเชื่อประมาณ 1 ล้านบาทขึ้นไป
 5. ไม่เป็นลูกหนี้ที่มีปัญหากับสถาบันการเงิน

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

 1. สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์(ภายใน 3 เดือน) พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามและผู้ค้ำ ประกัน
 3. สำเนา ภ.พ.20 และสำเนา ภ.พ.30
 4. สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 5. สำเนาบัญชีธนาคารที่มีการเดินบัญชีเป็นหลัก ย้อนหลัง 6 เดือน
 6. สำเนาใบเสนอราคาเครื่องจักร

เงื่อนไขเบื้องต้น

 1. สามารถจัดลีสซิ่ง / เช่าซื้อได้ 70 – 90 % ของมูลค่าทรัพย์สิน
 2. ระยะเวลาผ่อนชำระ 1 – 4 ปี
 3. บุคคลค้ำประกัน 2 ท่าน โดยกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 02 679 6226 และ 0-26796262