logo-ask

Solar Rooftop

สินเชื่อแฟคตอริ่ง เป็นบริการสินเชื่อระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดย BGPL จะรับซื้อลูกหนี้การค้าที่มีการ ส่งมอบสินค้า และ/หรือ บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน เพียงแต่ท่านโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน ค่าสินค้า และ/หรือ บริการจากผู้ซื้อให้แก่ BGPL พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารการค้า (ได้แก่ ใบส่งสินค้า, ใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล เป็นต้น) ให้แก่ BGPL ท่านก็จะได้เงินล่วงหน้าเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ และ BGPL จะทำหน้าที่เรียกเก็บเงินค่าสินค้า และ/ หรือ บริการจากผู้ซื้อเมื่อครบกำหนดแทนท่าน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น

 1. สินเชื่อแฟคตอริ่งในประเทศ
 2. สินเชื่อแฟคตอริ่งระหว่างประเทศ

วงจรสินเชื่อแฟคตอริ่งในประเทศ

วงจรสินเชื่อแฟคตอริ่งในประเทศ

ปัจจุบัน BGPL เป็นสมาชิกของสมาคมแฟคตอริ่งระหว่างประเทศ (Factors Chain International หรือ FCI) ซึ่งมีสมาชิกกว่า 180 บริษัทใน 54 ประเทศทั่วโลก โดยสมาคม FCI จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างบริษัทผู้ให้บริการแฟคตอริ่งทั่วโลกที่ เป็นประเทศสมาชิก เพื่อสนับสนุนการทำแฟคตอริ่งระหว่างประเทศและการให้บริการทางการเงินที่ เกี่ยวข้องให้เป็นระบบมาตร ฐานเดียวกัน ช่วยให้ BGPL มีความพร้อมในการให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้นำเข้า และผู้ส่งออกได้ โดยแบ่งออกเป็น

 1. สินเชื่อแฟคตอริ่งเพื่อการนำเข้า

  ในกรณีที่ท่านเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ แต่มีข้อจำกัดในการเปิด L/C (Letter of Credit) หรือกังวลกับภาระค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการเปิด L/C บริการสินเชื่อแฟคตอริ่งเพื่อการนำเข้าของ BGPL สามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้ โดยทำหน้าที่เป็นตัว กลางในการประสานกับบริษัทแฟคตอริ่งในประเทศผู้ขาย เพื่อให้ผู้ขายเกิดความมั่นใจในการขายสินค้าให้กับท่าน โดยไม่ต้อง ใช้ L/C

 2. สินเชื่อแฟคตอริ่งเพื่อการส่งออก

  ตลาดการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งผู้ซื้อก็มีอำนาจต่อรองสูงขึ้น นอกเหนือจากการ แข่งขันในด้านคุณภาพสินค้าและราคาแล้ว การเสนอเงื่อนไขการชำระเงินที่ผ่อนคลายก็มีความสำคัญเช่นกัน เช่นเงื่อนไขการ ชำระเงินแบบ D/A (Document against Acceptance), D/P (Document against Payment) หรือ Open Account พร้อม เครดิตเทอมที่ยาวขึ้น

เงื่อนไขการชำระเงินโดยไม่ต้องเปิด L/C (non L/C) เหล่านี้ทำให้ผู้ขายต้องรับภาระความเสี่ยงสูงขึ้น บริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง เพื่อการส่งออกของ BGPL สามารถช่วยท่านได้ โดย BGPL จะรับภาระความเสี่ยง ที่ผู้ซื้อในต่างประเทศจะมีปัญหาทางการเงิน และไม่สามารถชำระค่าสินค้าให้ท่านได้ โดย BGPL จะชำระค่าสินค้าแทนผู้ซื้อภายใน 90 วัน นับจากวันครบกำหนด โดยมี เงื่อนไขว่าผู้ขายมิได้ทำผิดข้อตกลงในการขาย และผู้ซื้อไม่มีข้อโต้แย้งทางการค้า

ประโยชน์ของ สินเชื่อแฟคตอริ่ง

 1. ช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่กิจการ
 2. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 3. วงเงินยืดหยุ่นได้ตามยอดขาย
 4. ช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองในการซื้อวัตถุดิบ และ / หรือ ได้รับส่วนลดทางการค้า
 5. สามารถนำดอกเบี้ยไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน เมื่อเทียบกับการใช้แหล่งเงินนอกระบบ
 6. บริหารการจัดเก็บค่าสินค้า / บริการเมื่อครบกำหนด

ในกรณี สินเชื่อแฟคตอริ่งเพื่อการส่งออก (Export Factoring) จะได้ประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้

 1. บริการตรวจสอบฐานะเครดิตของผู้ซื้อในต่างประเทศ
 2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการเสนอเงื่อนไขการชำระเงินที่ไม่ต้องใช้ L/C
 3. บริการค้ำประกันความเสี่ยงจากหนี้สูญ สูงถึง 100 % ของมูลค่าส่งออก
 4. มีกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินชดเชยที่ชัดเจน

คุณสมบัติของลูกค้า (ผู้ขายสินค้า)

 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี ในกรณีต่ำกว่า 3 ปีต้องมีบริษัทในเครือค้ำประกัน
 2. ผลประกอบการมีกำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 3. ยอดรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
 4. ยอดสินเชื่อประมาณ 1 ล้านบาทขึ้นไป
 5. ไม่เป็นลูกหนี้ที่มีปัญหากับสถาบันการเงิน

คุณสมบัติของผู้ซื้อ (ลูกหนี้การค้า)

 1. เป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. สถานประกอบการ / เก็บเงิน อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 3. ประกอบกิจการต่อเนื่องมานานพอสมควรและมีฐานะการเงินเชื่อถือได้ต้องรับทราบ ยินยอมและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการแจ้ง โอนสิทธิ

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

 1. สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ (ภายใน 3 เดือน) พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามและผู้ค้ำ ประกัน
 3. สำเนา ภ.พ.20 และสำเนา ภ.พ.30
 4. สำเนางบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 5. สำเนาบัญชีธนาคารที่มีการเดินบัญชีเป็นหลัก ย้อนหลัง 6 เดือน

เงื่อนไขเบื้องต้น

 1. สามารถรับเงินล่วงหน้าได้ 70 – 90 % ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ค่าสินค้า
 2. ระยะเวลาของใบแจ้งหนี้ (เครดิตเทอมที่ให้แก่ผู้ซื้อ) ไม่เกิน 180 วัน
 3. บุคคลค้ำประกัน 2 ท่าน โดยกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 02 679 6226