logo-ask

ข่าวสาร

2023-12-08 14:16:35
ASK ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่ 2
2023-11-29 10:15:56
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ”
2023-08-28 17:38:50
ASK จัดกิจกรรม “From Hand To Heart เย็บด้วยมือ ส่งต่อด้วยใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม”
2023-08-25 17:21:49
ASK บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์

18-07-2023

ASK, BGPL, SKIB ร่วมส่งเสริมพลังให้กับเด็กด้อยโอกาสผ่านกิจกรรม CSR โดยมอบโอกาสทางการศึกษา

เด็กและเยาวชนเป็นอนาคตของชาติ การให้โอกาสทางการเรียนรู้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสจะช่วยให้พวกเขามีโอกาสสร้างชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองและเป็นคนดีของสังคม บริษัทเอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กด้อยโอกาส จึงได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อมอบทุนการศึกษาและบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็ก
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 คุณศรายุทธ์ ชัยสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ Head of Operations, คุณดนัย            ลาภาวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และคุณหวง เฉา ชิ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนบริษัท  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกันส่งมอบทุนการศึกษา พัดลมเพดาน และเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นให้กับเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในความดูแลของโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆและสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 250,000 บาท
โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆได้รับทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคและบริโภคมูลค่ารวม 120,000 บาท โดยมีดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆเป็นผู้รับมอบ
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆได้รับทุนการศึกษาพร้อมกับพัดลมเพดานและเครื่องอุปโภคและบริโภคที่พนักงานร่วมนำมาบริจาค มูลค่ารวม 130,000 บาท โดยมีนางจิตรมณี ศรีประเสริฐ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆเป็นผู้รับมอบ

<<ย้อนกลับ  ต่อไป >>