logo-ask

ข่าวสาร

2021-12-08 17:11:17
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่งจำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาเงินกู้ร่วมมูลค่า 120 ล้านเหรียญสหรัฐ
2021-07-05 14:30:54
ประกาศการปรับปรุงวิธีการตัดชำระหนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล
2021-07-02 16:28:17
ASK, BGPL และ SKIB ร่วมใจต้านภัยโควิด ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19
2021-06-08 15:57:23
ASK ร่วมใจต้านภัยโควิด 19

05-07-2021

ประกาศการปรับปรุงวิธีการตัดชำระหนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส2. 9/2563 เรื่อง การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จึงขอเรียนให้ลูกค้าทราบ ดังต่อไปนี้
บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงวิธีการตัดชำระหนี้ ให้เป็นเป็นตามแนวทางจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยใช้วิธี “ลำดับการตัดชำระหนี้แบบแนวนอน” มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
ลำดับการตัดชำระหนี้แบบแนวนอน หมายถึง บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับชำระจากลูกค้า ไปตัดชำระค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของยอดค้างชำระที่นานที่สุดก่อน จากนั้นจึงตัดยอดที่ค้างชำระลำดับถัดมา

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของลำดับการตัดชำระหนี้แบบแนวนอนได้ที่ 
https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2020/Pages/n7463.aspx

<<ย้อนกลับ  ต่อไป >>