logo-ask

ข่าวสาร

2021-10-15 15:02:26
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่งจำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาเงินกู้ร่วมมูลค่า 120 ล้านเหรียญสหรัฐ
2021-07-05 14:30:54
ประกาศการปรับปรุงวิธีการตัดชำระหนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล
2021-07-02 16:28:17
ASK, BGPL และ SKIB ร่วมใจต้านภัยโควิด ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19
2021-06-08 15:57:23
ASK ร่วมใจต้านภัยโควิด 19

20-01-2021

ชี้แจงประเด็นข้อสงสัยในจดหมายแจ้งข้อมูลเครดิต รายปี 2563

เนื่องจาก ทางคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต (กคค.) ได้มีคำวินิจฉัย เรื่องการนำส่งข้อมูลให้เครดิตบูโร (NCB) ว่าให้นำส่ง เฉพาะ “ยอดหนี้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม”  เริ่มตั้งแต่ข้อมูลงวดเดือน 6/2563 เป็นต้นไป  โดยไม่ต้องกลับไปแก้ไขข้อมูลย้อนหลัง   ทั้งนี้ ให้นำส่งยอดหนี้ที่ไม่รวมทศนิยม และให้ปัดเศษลง   

ตัวอย่างเช่น  หากค่างวด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = 44,824.00   ค่างวด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = 41,891.59  
จะระบุในรายงานข้อมูลเครดิต ในเดือน 1 – 5 ปี 2563 =  44,824  บาท
และตั้งแต่เดือน 6 ปี 2563 เป็นต้นไป = 41,891 บาท   

<<ย้อนกลับ  ต่อไป >>