logo-ask

ข่าวสาร

2022-04-12 15:24:28
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)
2022-03-11 11:20:10
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 6)
2022-03-11 11:18:41
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 5)
2022-02-01 14:48:37
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับย่อ)

20-01-2021

ชี้แจงประเด็นข้อสงสัยในจดหมายแจ้งข้อมูลเครดิต รายปี 2563

เนื่องจาก ทางคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต (กคค.) ได้มีคำวินิจฉัย เรื่องการนำส่งข้อมูลให้เครดิตบูโร (NCB) ว่าให้นำส่ง เฉพาะ “ยอดหนี้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม”  เริ่มตั้งแต่ข้อมูลงวดเดือน 6/2563 เป็นต้นไป  โดยไม่ต้องกลับไปแก้ไขข้อมูลย้อนหลัง   ทั้งนี้ ให้นำส่งยอดหนี้ที่ไม่รวมทศนิยม และให้ปัดเศษลง   

ตัวอย่างเช่น  หากค่างวด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = 44,824.00   ค่างวด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = 41,891.59  
จะระบุในรายงานข้อมูลเครดิต ในเดือน 1 – 5 ปี 2563 =  44,824  บาท
และตั้งแต่เดือน 6 ปี 2563 เป็นต้นไป = 41,891 บาท   

<<ย้อนกลับ  ต่อไป >>