logo-ask

ข่าวสาร

2021-01-20 09:33:48
ชี้แจงประเด็นข้อสงสัยในจดหมายแจ้งข้อมูลเครดิต รายปี 2563
2021-01-13 17:42:38
*** มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID19
2020-12-02 11:09:41
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 4)
2020-11-02 13:39:58
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 5)

31-07-2020

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอเซียเสริมกิจลีสซิ่งจํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบที่จะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 36/2563 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น.  ณหองแกรนดฮอลลบางกอกคลับชั้น 28 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอรเลขที่ 175 ถนนสาทรใตแขวงทุงมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120

Download : หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563

<<ย้อนกลับ  ต่อไป >>