logo-ask

ข่าวสาร

2021-10-15 15:02:26
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่งจำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาเงินกู้ร่วมมูลค่า 120 ล้านเหรียญสหรัฐ
2021-07-05 14:30:54
ประกาศการปรับปรุงวิธีการตัดชำระหนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล
2021-07-02 16:28:17
ASK, BGPL และ SKIB ร่วมใจต้านภัยโควิด ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19
2021-06-08 15:57:23
ASK ร่วมใจต้านภัยโควิด 19

31-07-2020

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอเซียเสริมกิจลีสซิ่งจํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบที่จะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 36/2563 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น.  ณหองแกรนดฮอลลบางกอกคลับชั้น 28 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอรเลขที่ 175 ถนนสาทรใตแขวงทุงมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120

Download : หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563

<<ย้อนกลับ  ต่อไป >>