logo-ask

ข่าวสาร

2020-07-31 16:23:59
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563
2020-06-04 14:44:25
บริษัทฯ ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุน “ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย” เพื่อแจกจ่ายอาหารปรุงสุกแก่ผู้ประสบภัยโควิด-19
2020-04-17 09:01:03
*** มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID19
2020-03-26 13:50:56
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมเคียงคู่ลูกค้า ฝ่าวิกฤต

31-07-2020

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอเซียเสริมกิจลีสซิ่งจํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบที่จะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 36/2563 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น.  ณหองแกรนดฮอลลบางกอกคลับชั้น 28 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอรเลขที่ 175 ถนนสาทรใตแขวงทุงมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120

Download : หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563

<<ย้อนกลับ