logo-ask

ข่าวสาร

2023-12-08 14:16:35
ASK ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่ 2
2023-11-29 10:15:56
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ”
2023-08-28 17:38:50
ASK จัดกิจกรรม “From Hand To Heart เย็บด้วยมือ ส่งต่อด้วยใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม”
2023-08-25 17:21:49
ASK บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์

31-07-2020

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอเซียเสริมกิจลีสซิ่งจํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบที่จะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 36/2563 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น.  ณหองแกรนดฮอลลบางกอกคลับชั้น 28 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอรเลขที่ 175 ถนนสาทรใตแขวงทุงมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120

Download : หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563

<<ย้อนกลับ  ต่อไป >>