logo-ask

ข่าวสาร

2021-10-15 15:02:26
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่งจำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาเงินกู้ร่วมมูลค่า 120 ล้านเหรียญสหรัฐ
2021-07-05 14:30:54
ประกาศการปรับปรุงวิธีการตัดชำระหนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล
2021-07-02 16:28:17
ASK, BGPL และ SKIB ร่วมใจต้านภัยโควิด ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19
2021-06-08 15:57:23
ASK ร่วมใจต้านภัยโควิด 19

13-01-2021

*** มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID19

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID19 ที่ไม่ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน

มาตรการนี้ มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป โดยการอนุมัติมาตรการความช่วยเหลือข้างต้นและเงื่อนไขต่างๆจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯทั้งนี้ ลูกค้าที่มีสินเชื่อหลายประเภท สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อรับความช่วยเหลือได้ทุกประเภทตามเงื่อนไข
สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบแต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ โดยการพิจารณาจะเป็นไปตามความเหมาะสมกับสถานะลูกหนี้ และเงื่อนไขของบริษัท

ช่องทางการติดต่อขอเข้าร่วมโครงการ

ลูกค้าสามารถกรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอเข้าร่วมโครงการ ผ่านทางช่องทาง Line @askconnect ที่เมนู "รับเรื่องผลกระทบ COVID-19"
หรือที่ เว็บไซต์ https://myask.in.th/contact__covid19

การขยายระยะเวลาชำระหนี้

ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้กู้ จะต้องเข้ามาดำเนินการที่บริษัทฯ ดังนี้
1.    ลงนามในเอกสารต่างๆ ตามแบบฟอร์มซึ่งบริษัทฯกำหนดไว้
2.    ส่งมอบเอกสารระบุตัวตนพร้อมลงนามรับรอง
        2.1.    บุคคลธรรมดา
         •  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         •  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี
        2.2.    นิติบุคคล
         •  สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
         •  สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน จะต้องเข้ามาดำเนินการที่บริษัทฯ ดังนี้
1.    ลงนามใน สัญญา ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มซึ่งบริษัทฯกำหนดไว้
2.    ส่งมอบเอกสารระบุตัวตนพร้อมลงนามรับรอง
        2.1.    บุคคลธรรมดา
         •  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         •  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี
        2.2.    นิติบุคคล
         •  สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
         •  สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ


<<ย้อนกลับ  ต่อไป >>