logo-ask

ข่าวสาร

2020-09-29 15:59:23
*** มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID19
2020-07-31 16:23:59
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563
2020-06-04 14:44:25
บริษัทฯ ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุน “ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย” เพื่อแจกจ่ายอาหารปรุงสุกแก่ผู้ประสบภัยโควิด-19
2020-03-26 13:50:56
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมเคียงคู่ลูกค้า ฝ่าวิกฤต

21-07-2015

เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2555

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

         ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 เมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2555 ได้มีมติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2555 ใน วันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28

         บัดนี้ บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือ บอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2555 และเอกสารประกอบการประชุมแล้วเสร็จ และได้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.ask.co.th) ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 เมษายน 2555

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

     
                                                                                                             
                                                                             ขอแสดงความนับถือ
                                                                              บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
                                                                             (นายโล จุน ลอง)
                                                                               รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

ต่อไป >>