logo-ask

ข่าวสาร

2020-07-31 16:23:59
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563
2020-06-04 14:44:25
บริษัทฯ ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุน “ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย” เพื่อแจกจ่ายอาหารปรุงสุกแก่ผู้ประสบภัยโควิด-19
2020-04-17 09:01:03
*** มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID19
2020-03-26 13:50:56
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมเคียงคู่ลูกค้า ฝ่าวิกฤต

09-01-2018

ASK ผ่านการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผ่านการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คุณดนัย ลาภาวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้เป็นตัวแทนบริษัทในการเข้ารับมอบประกาศนียบัตรการรับรองดังกล่าวโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือเรียกสั้นๆ ว่า CAC  ซึ่งย่อมาจากคำว่า Collective Action Coalition against corruption  เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตั้งแต่ปี 2553 และดำเนินการจัดตั้งโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำในภาคเอกชนไทย ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ทั้ง 8 องค์กรได้มอบหมายให้ IOD ทำหน้าที่เป็นเลขานุการโครงการและได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจาก Center for International Private Enterprise (CIPE)  ที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
วัตถุประสงค์ของโครงการ CAC มุ่งเน้น 3 เรื่องหลัก
1.    เปลี่ยนทัศนคติผู้นำภาคธุรกิจปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในวงกว้าง
2.    ผลักดันให้ภาครัฐปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างโปร่งใส ยอมรับการมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้จากภาคเอกชนและประชาสังคม เพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะจากการทุจริตคอร์รัปชัน
3.    ส่งเสริมและขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจที่สะอาดปราศจากการผูกขาดหรือซื้อความได้เปรียบจากเงินสินบน โดยเน้นไปที่การใช้ระบบกลไกตลาดและการแข่งขันด้วยราคาและคุณภาพของสินค้าและบริการ
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับโครงการ CAC
http://thai-cac.com/node/7601

<<ย้อนกลับ  ต่อไป >>