logo-ask

ข่าวสาร

2019-08-13 10:52:35
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 4)
2019-07-31 09:15:34
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2562
2019-06-14 15:01:09
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3)
2019-04-17 15:16:13
Management Associate (Management Trainee) Program

18-03-2013

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2556 ในวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น.

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2556
วันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ: หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2556

<<ย้อนกลับ  ต่อไป >>