logo-ask

ข่าวสาร

2021-10-15 15:02:26
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่งจำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาเงินกู้ร่วมมูลค่า 120 ล้านเหรียญสหรัฐ
2021-07-05 14:30:54
ประกาศการปรับปรุงวิธีการตัดชำระหนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล
2021-07-02 16:28:17
ASK, BGPL และ SKIB ร่วมใจต้านภัยโควิด ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19
2021-06-08 15:57:23
ASK ร่วมใจต้านภัยโควิด 19

18-03-2013

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2556 ในวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น.

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2556
วันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ: หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2556

<<ย้อนกลับ  ต่อไป >>