logo-ask

ข่าวสาร

2022-04-12 15:24:28
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)
2022-03-11 11:20:10
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 6)
2022-03-11 11:18:41
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 5)
2022-02-01 14:48:37
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับย่อ)

18-03-2013

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2556 ในวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น.

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2556
วันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ: หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2556

<<ย้อนกลับ  ต่อไป >>