logo-ask

ข่าวสาร

2020-07-31 16:23:59
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563
2020-06-04 14:44:25
บริษัทฯ ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุน “ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย” เพื่อแจกจ่ายอาหารปรุงสุกแก่ผู้ประสบภัยโควิด-19
2020-04-17 09:01:03
*** มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID19
2020-03-26 13:50:56
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมเคียงคู่ลูกค้า ฝ่าวิกฤต

18-03-2013

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2556 ในวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น.

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2556
วันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ: หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2556

<<ย้อนกลับ  ต่อไป >>