logo-ask

ข่าวสาร

2021-10-15 15:02:26
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่งจำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาเงินกู้ร่วมมูลค่า 120 ล้านเหรียญสหรัฐ
2021-07-05 14:30:54
ประกาศการปรับปรุงวิธีการตัดชำระหนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล
2021-07-02 16:28:17
ASK, BGPL และ SKIB ร่วมใจต้านภัยโควิด ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19
2021-06-08 15:57:23
ASK ร่วมใจต้านภัยโควิด 19

21-07-2015

ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2555 ที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานจากงบการเงินสอบทานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2555 งวดสิ้นสุด 30 กันยายน 2555 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยในงวดดังกล่าว บริษัทมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดเท่ากับ 137.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.64 จากจำนวนเท่ากับ 91.65 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปี 2554 อันเป็นผลสืบเนื่องจากปัจจัยหลักดังนี้
ด้านรายได้
1. รายได้จากดอกผลเช่าซื้อในไตรมาส 3 ปี 2555 เท่ากับ 420.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2554 จำนวน 87.55 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.27 เนื่องจากการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของบริษัท
2. รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย ในไตรมาส 3 ปี 2555 เท่ากับ 36.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2554 จำนวน 8.78 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.25 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดการให้สินเชื่อรถยนต์
ด้านค่าใช้จ่าย
1. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ในไตรมาส 3 ปี 2555 เท่ากับ 23.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2554 จำนวน 12.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 104.67 โดยเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของสินเชื่อของบริษัท และบริษัทย่อย
2. ค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาส 3 ปี 2555 เท่ากับ 184.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2554 จำนวน 19.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.95 เนื่องจากปริมาณเงินกู้ยืมที่มากขึ้นอันเป็นผลมาจากพอร์ตสินเชื่อขยายตัว

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                                             ขอแสดงความนับถือ
                                                                                บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
                                                                              (นายโล จุน ลอง)
                                                                                         รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

<<ย้อนกลับ  ต่อไป >>