logo-ask

ข่าวสาร

2022-06-14 15:29:22
ASK,BGPL,SKIB ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19
2022-06-14 15:24:20
ASK, BGPL, SKIB จัดกิจกรรม CSR ช่วยเหลือสังคมมอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส
2022-05-31 17:25:15
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับย่อ)
2022-04-12 15:24:28
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

21-07-2015

คำชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2555 ที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานจากงบการเงินสอบทานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2555 งวดสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2555 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยในงวดดังกล่าวบริษัทมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดเท่ากับ 110.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.33 จากจำนวนเท่ากับ 82.45 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปี 2554 อันเป็นผลสืบเนื่องจากปัจจัยหลักดังนี้
ด้านรายได้
1. รายได้จากดอกผลเช่าซื้อในไตรมาส 2 ปี 2555 เท่ากับ 395.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2554 จำนวน 72.99 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.66 เนื่องจากการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของบริษัท
2. รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย ในไตรมาส 2 ปี 2555 เท่ากับ 35.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2554 จำนวน 11.81 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.16 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดการให้สินเชื่อรถยนต์
ด้านค่าใช้จ่าย
1. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ในไตรมาส 2 ปี 2555 เท่ากับ 25.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2554 จำนวน 16.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 196.59 โดยเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของสินเชื่อของบริษัทและบริษัทย่อย
2. ค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาส 2 ปี 2555 เท่ากับ 182.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2554 จำนวน 30.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.16 เนื่องจากปริมาณเงินกู้ยืมที่มากขึ้นอันเป็นผลมาจากพอร์ตสินเชื่อขยายตัว และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉลี่ยที่สูงขึ้นตามสภาวะดอกเบี้ยในตลาดที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนในปลายเดือนพฤษภาคม 2555 ทำให้ลดจำนวนเงินกู้ยืมลง และช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลง

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                                                             ขอแสดงความนับถือ
                                                                                  บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
                                                                                    (นายโล จุน ลอง)
                                                                                   รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

<<ย้อนกลับ  ต่อไป >>