logo-ask

ร่วมงานกับเรา

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ไชลีสโฮลดิ้ง สถาบันการเงินชั้นนำในไต้หวันและกลุ่มธนาคารกรุงเทพ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2527 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2548 ด้วยทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นทุนชำระแล้ว 1,759 ล้านบาท บริษัทดำเนินธุรกิจและให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์, สินเชื่อลีสซิ่งรถยนต์และเครื่องจักร และ สินเชื่อแฟคเตอริ่ง “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเติบโตของเรา”

เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและกระตือรือร้น เพื่อเป็นมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

1.
จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

 • - ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารลูกค้าสำหรับการวิเคราะห์สินเชื่อ
 • - วิเคราะห์สินเชื่อตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัท
 • - นำเสนอรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อ (Profile ลูกค้า) ต่อรองผู้จัดการและผู้จัดการสาขา ตามลำดับขั้นการอนุมัติ
 • - ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด และลูกค้าตามความจำเป็น
 • - แก้ไข้ปัญหาหรือเสนอปัญหาต่อผู้บังคับบัญชาในกรณีกระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อมีปัญหา
 • - Update และติดตามข่าวสารในวงการเช่าซื้อรถบรรทุกและรถยนต์ และคู่แข่งขันเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • - จัดทำรายงานประจำเดือนและรายงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ

 • - เพศชายหรือหญิง อายุ 22-30 ปี
 • - ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,หรือบัญชี
 • - มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อรถบรรทุกหรือรถยนต์ (สินเชื่อจำนำทะเบียนรถทั้งแบบโอนเล่มและไม่โอนเล่ม, สินเชื่อ Refinance) มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อจากสถาบันการเงินมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้อย่างดี
 • - สามารถพิมพ์ดีดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้คล่อง
 • - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
 • - มีใบขับขี่รถยนต์และสามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี
 • 2.
  จำนวนที่เปิดรับ 2 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - นำเสนอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งให้บริการเงื่อนไขการขอสินเชื่อให้กับลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน (มีฐานรายชื่อลูกค้าที่เคยเช่าซื้อกับทางบริษัทฯ) และขยายฐานลูกค้าใหม่
 • - ค้นหาและเสนอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทางโทรศัพท์แก่ลูกค้าใหม่
 • - ออกไปพบลูกค้า พร้อมทั้งตรวจสอบรถยนต์ และจัดทำเอกสารเพื่อเสนอพิจารณาการขอสินเชื่อ
 • - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยความสะดวกให้ลูกค้าได้รับเงิน และดูแลประสานงานจน
 • กระทั่งบริษัทฯ ได้รับเล่มทะเบียนรถยนต์ที่โอนเป็นชื่อบริษัทเรียบร้อยแล้ว
 • คุณสมบัติ

 • - เพศชายหรือหญิง อายุ 25-30 ปี
 • - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการเงินการธนาคาร, สาขาเศรษฐศาสตร์, สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจเช่าซื้อ 3 ปี หรือเคยทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้ารายบุคคลและนิติบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS office ได้ดี
 • - มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทักษะการขายทางโทรศัพท์ มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • 6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • สามารถออกนอกสถานที่และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • เงินเดือน
 • ฐานเงินเดือน + ค่า Incentive (ตามเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อ)
 • + ค่าน้ำมันและโทรศัพท์ (ตามเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อ)
 • 3.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1. To set up audit plan and audit program.
 • 2. To monitor and evaluate internal control system and risk management in each activity.
 • 3. To supervise audit team and conduct audit operation
 • คุณสมบัติ

 • 1. Male or female with age 35 years old up
 • 2. Bachelor/Master's degree in Accounting, Finance or related fields
 • 3. Minimum 5 years experience Internal/External Audit
 • 4. Knowledge of Hire Purchase, Leasing and Factoring business will be advantage
 • 5. Good computer skill in MS-office and good command of English
 • 4.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.ดูแลรับผิดชอบการปิดงบการเงินและรายงานทั้งหมดให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • 2.วางแผนและจัดทำรายงานทางบัญชีสำหรับการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
 • 3.จัดเตรียมรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • 4.ให้คำปรึกษาและดูแลทีมงานส่วนของบัญชีให้ทำงานตามจุดประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
 • คุณสมบัติ

 • 1. ชายหรือหญิง อายุ 32 - 40 ปี
 • 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • 3. มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีของบริษัทโบรกเกอร์ประกันภัยหรือที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย
 • 4. ทักษะภาษาอังกฤษ เชี่ยวชาญด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ MS office Words, Excel ได้ดี
 • 5. มีความมั่นใจในการทำงานและมีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นทีมและนำทีมไ
 • 5.
  จำนวนที่เปิดรับ 5 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - สร้างและรักษาความสัมพันธ์ การให้บริการที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
 • - วิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อเบื้องต้น
 • - จัดทำรายงานแบบยื่นขอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ
 • - จัดทำสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • - สนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทฯ
 • - และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ

 • - เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การจัดการ, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ 3 ปีขึ้นไป ในสายงานสินเชื่อการตลาดเช่าซื้อรถเก่า
 • - มีตลาด (ดีลเลอร์รถเก่า) เป็นของตนเอง และเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการรถใช้แล้ว (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • - สามารถประเมินสภาพรถยนต์ใช้แล้วได้ และสามารถประเมินราคารถใช้แล้วได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • o มีใบขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง, สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
 • o หากมีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต, ประกันวินาศภัย (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • 6.
  จำนวนที่เปิดรับ 4 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - แสวงหาตลาด โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ กลุ่มลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ/ สินเชื่อรถยนต์ กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ
 • - ค้นหาและวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • - เข้าพบเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เจราจาต่อรอง , ปิดการขาย
 • - วิเคราะห์กิจการ งบการเงิน และ ความเสี่ยงของลูกค้าในเบื้องต้น
 • - บริหารยอดขายเป้าหมายสินเชื่อตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล ตามเป้าหมายที่ได้รับ
 • - บริหารจัดการ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้งานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ

 • - เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • - ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อ หรือการขาย ผลิตภัณฑ์กลุ่มลูกค้า SME , Corporate หรือรายย่อย จากสถาบันการเงินหรือลีสซิ่ง ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • - มีทักษะในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และมีความสามารถในการเจรจาต่อรองสูง , มีบุคลิกภาพดี
 • -สามารถวิเคราะห์งบการเงินในเบื้องต้นและสามารถวิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้าได้
 • - มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูงต่องานและเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
 • - มีความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีกับงาน
 • - สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • - มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office มีทักษะในการนำเสนองานทั้งต่อลูกค้าและภายในองค์กร
 • - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  1.
  จำนวนที่เปิดรับ 4 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Approach new customers
 • 2.Identify and explore new business
 • 3.Negotiate with customer for adequate conditions to meet company's requirement
 • 4.Achieve sales and gross profit target
 • 5.Collect necessary documents for preparing credit report
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male or Female with age 22-27 years old up
 • 2.Bachelor's Degree in Economics, Finance, Business Administration or related fields
 • 3.0-3 years experience in Banking Business (Credit for SME Business)
 • 4.New graduated are welcomed
 • 5.Have Experience in Machinery or Heavy Equipment Leasing will be advantaged
 • 6.Have an own car with a valid driving license
 • 7.Be able to use English
 • 2.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Approach new customers
 • 2.Identify and explore new business
 • 3.Negotiate with customer for adequate conditions to meet company's requirement
 • 4.Achieve sales and gross profit target
 • 5.Collect necessary documents for preparing credit report
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male or Female , age 35- 45 years old
 • 2.Bachelor's or Master's Degree in Economics, Finance, Business or related field
 • 3. At least 7 years' experience for Marketing Manager position
 • 4.Be able to use English both written and spoken
 • 5.Own a car with a valid driving license
 • 6.Good computer literacy skill
 • กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Maintain and develop relationship with existing customers and dealers
 • 2.Approach to new customers and dealers
 • 3.Analyze the customer's financial statement and other information
 • 4.Propose financial condition and negotiation with customers
 • 5.Follow-up uncompleted document and past due case
 • 6.Achieve sales and gross profit target
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male or Female with age 22 years old up
 • 2.Bachelor's Degree in Economics, Finance, Business Administration or related fields
 • 3.Fresh graduated are welcomed or have experienced 1-2 years in Banking Business (Credit for SME Business)
 • 4.Have an own car with a valid driving license
 • 5.Be able to work in up-country
 • 7.Live in Samutsakorn or be able work in samutsakorn
 • 4.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Maintain and develop relationship with existing customers and dealers
 • 2.Approach to new customers and dealers
 • 3.Analyze the customer's financial statement and other information
 • 4.Propose financial condition and negotiation with customers
 • 5.Follow-up uncompleted document and past due case
 • 6.Achieve sales and gross profit target
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male or Female with age 35 years old up
 • 2.Bachelor's or Master’s Degree in Economics, Finance, Business Administration or related fields
 • 3.Experienced 10 years up in Banking Business (Credit for SME Business)
 • 4.Have Experience in Machinery or Heavy Equipment Leasing will be advantaged
 • 5.Have an own car with a valid driving license
 • 6.Be able to work in up-country
 • 7.Live in Suratthani
 • 5.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Maintain and develop relationship with existing customers and dealers
 • 2.Approach to new customers and dealers
 • 3.Analyze the customer's financial statement and other information
 • 4.Propose financial condition and negotiation with customers
 • 5.Follow-up uncompleted document and past due case
 • 6.Achieve sales and gross profit target
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male or Female with age 25 years old up
 • 2.Bachelor's Degree in Economics, Finance, Business Administration or related fields
 • 3.Experienced 3 years up in Banking Business (Credit for SME Business)
 • 4.Have Experience in Machinery or Heavy Equipment Leasing will be advantaged
 • 5.Have an own car with a valid driving license
 • 6.Be able to work in up-country
 • 7.Live in Khonkaen
 • 6.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Maintain and develop relationship with existing customers and dealers
 • 2.Approach to new customers and dealers
 • 3.Analyze the customer's financial statement and other information
 • 4.Propose financial condition and negotiation with customers
 • 5.Follow-up uncompleted document and past due case
 • 6.Achieve sales and gross profit target
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male or Female with age 25 years old up
 • 2.Bachelor's Degree in Economics, Finance, Business Administration or related fields
 • 3.Experienced 3 years up in Banking Business (Credit for SME Business)
 • 4.Have Experience in Machinery or Heavy Equipment Leasing will be advantaged
 • 5.Have an own car with a valid driving license
 • 6.Be able to work in up-country
 • 7.Live in Rayong
 • 7.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Analyze customer's business, financial factors and source of repayment to identify ability to pay of the customer including the risk concern and how to mitigate it before emerging.
 • 2.Coordinate and work with Marketing to balance between risk caution and Marketing's credit request to establish structure deals and avoid or mitigate risk.
 • 3.Conduct and recommend credit rating for customers under responsibility.
 • 4.Provider recommendation for annual credit review for customers under responsibility in order to find the opportunity for business expansion and NPL preventing in the future.
 • คุณสมบัติ

 • 1. Male or Female, age not over 25 years old.
 • 2. Bachelor's Degree in Finance, Accounting, Economics or related fields.
 • 3. New graduated are welcomed or at least 1 year experience in credit analyst from Financial Institution
 • 4. Knowledge in credit analysis, credit control are consider the advantages
 • 5. Good Systematic Analytical Skill, Effective Communication and Interpersonal Skills
 • 6. Be able to use English
 • 7. Computer applications proficiency
 • 8.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • „1.Responsible for accounting payable functions to performed with principles standard and tax regulation
 • „2.Prepare tax filling and documentation for withholding tax (PND1, PND3 and PND53)
 • „3.Prepare fix asset register, calculate monthly depreciation and conduct physical count
 • „4.Assisting with month-end and year end closing
 • „5.Support all external and internal audit requests
 • „6.Responsible for special projects
 • „7.Proficiency in MS Office(Word, Excel)
 • „8.Experience in Leasing business will be advantage
 • คุณสมบัติ

 • „1.Male or female with age 25-28 years old
 • „2.Bachelorกฅs Degree in Accounting
 • „3.Experience 3-7 years in accounting field
 • „4.Experience in leasing business will be advantage
 • „5.Proficiency in MS Office (Words, Excel)
 • เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

  1.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

  ลักษณะงาน

  คุณสมบัติ

  ท่านสามารถแก้ไขได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ส่งใบสมัคร