logo-ask

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

  • บริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่ดีที่สุดในประเทศไทย

พันธกิจ

  • เป็นพันธมิตรที่ดูแลให้การสนับสนุนแก่ลูกค้า พร้อมเป็นกำลังขับเคลื่อนความสำเร็จของเศรษฐกิจไทย

คุณค่าของบริษัท

  • Value : การสร้างสรรค์คุณค่า เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

  • Growth :การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

  • Trust :การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ช่วยส่งเสริมให้มีใจรักในการให้บริการ

  • Discipline :เความรับผิดชอบ ช่วยผลักดันให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ

สุดหัวใจ ให้บริการ

Service with passion