logo-ask

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

  • เป็นสถาบันการเงินที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยการเป็นผู้นำในตลาดเฉพาะกลุ่ม ที่ให้สินเชื่อเพื่อการบริโภค และสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์แก่บุคคล ทั่วไป รวมทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

พันธกิจ

  • เป็นห่วงโซ่ทางการเงินเพื่อสร้างความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้า

  • สร้างการเติบโตของกำไรอย่างมั่นคง จากธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ

  • สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คุณค่าของบริษัท

“สุดหัวใจให้บริการ(Service with Passion)” ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่า “การไม่ทะนงตน(Modesty) จะนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียว(Harmony) และความซื่อสัตย์(Honesty) สร้างความน่าเชื่อถือและศรัทธา(Credibility)”

  • การไม่ทะนงตน(Modesty) : ความนอบน้อมถ่อมตนจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์

  • ความเป็นหนึ่งเดียว(Harmony) :การทำงานร่วมกันเป็นทีมเสมือนหนึ่งครอบครัวเดียวกัน

  • ความซื่อสัตย์(Honesty) :การซื่อตรงด้วยความสัตย์จริง

  • ความน่าเชื่อถือ(Credibility) :เป็นที่ไว้วางใจของผู้ถือหุ้น คู่ค่า ลูกค้า ผู้สนับสนุนทางการเงิน พนักงาน ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

สุดหัวใจ ให้บริการ

Service with passion