logo-ask

การให้บริการเช่าซื้อ

หากท่านต้องการขยายกิจการโดยเพิ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการผลิต และบริการ บมจ. กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส สามารถให้การสนับสนุนท่านได้โดยจัดซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์นั้นแก่ท่าน โดยท่านชำระเงิน ดาวน์บางส่วนพร้อมเงื่อนไขการชำระค่าเช่าซื้อจำนวนคงที่เป็นรายเดือนตลอดอายุสัญญา กรรมสิทธ์ในทรัพย์สินจะเป็นของท่าน เมื่อครบกำหนด วิธีการนี้จะทำให้ท่านเหลือเงินทุนหมุนเวียนไว้ใช้ในกิจการ

ประโยชน์ที่จะได้รับจาการเช่าซื้อ

  1. การได้ใช้ทรัพย์สิน / อุปกรณ์โดยไม่ต้องรอจนมีเงินเพียงพอ
  2. ค่างวดที่เท่ากันทุกเดือนทำให้ง่ายต่อการควบคุมค่าใช้จ่าย
  3. การมีเงินทุนสำรองไว้หมุนเวียนในกิจการ
  4. การได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ทรัพย์สิน / อุปกรณ์หลังสินสุดสัญญา
  5. ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน
  6. สามารถนำค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินและดอกเบี้ยจ่ายมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ