logo-ask

คณะผู้บริหาร

นาย ไล่ หวัง ถัง

กรรมการผู้จัดการ

นายอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม

ผู้จัดการทั่วไป

นายดนัย ลาภาวิวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/ เลขานุการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการ

นายศรายุทธ์ ชัยสวัสดิ์

ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ Head of Operation

นายภัทรพล กังวาลสกุล

ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย