logo-ask

แฟคตอริ่งระหว่างประเทศ

  1. บริการเบิกเงินทุนหมุนเวียนล่วงหน้า
  2. บริการค้ำประกันการส่งออก / นำเข้า
  3. บริการจัดการบริหารลูกหนี้การค้า
  4. บริการจัดเก็บหนี้การค้า

ประโยชน์สำหรับผู้ส่งออก

  1. เพิ่มยอดขายและโอกาสทางการค้ากับต่างประเทศด้วยข้อเสนอ และเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถแข่งขันได้
  2. การค้ำประกันหนี้สูญ.
  3. เพิ่มความสามารถในการจัดการกระแสเงินสดโดยผ่านการเรียกเก็บหนี้ และการโอนเงินที่ดีขึ้น
  4. วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้นำเข้าช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ส่งออกในการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองต่อยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นของ ผู้นำเข้า
  5. ปราศจากปัญหาความยุ่งยากทางด้านภาษาเนื่องจากมีแฟคเตอร์ส่งออก และแฟคเตอร์นำเข้าเป็นผู้จักดารลูกหนี้การค้าแทน