logo-ask

คณะกรรมการบริษัท

นายหยาง ซือ ถิง

ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นาย ไล่ หวัง ถัง

กรรมการผู้จัดการ

นายเลี่ยว อิง จื้อ

กรรมการ

นายเชน ฟง ลอง

กรรมการ

นายเฉิน ลุ่ย ซิง

กรรมการ

นายเทียนทวี สระตันติ์

กรรมการ

นายเจีย หง หวัง

กรรมการ

นางปฏิมา ชวลิต

กรรมการอิสระ

นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

นายอนันต์ ศวัสตนานนท์

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ