logo-ask

คณะกรรมการบริษัท

นายหยาง ซือ ถิง

ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายถัง ไล่ หวัง

กรรมการผู้จัดการ

นายเลี่ยว อิง จื้อ

กรรมการ

นายเชน ฟง ลอง

กรรมการ

นายเฉิน ลุ่ย ซิง

กรรมการ

นายเทียนทวี สระตันติ์

กรรมการ

นายเจีย หง หวัง

กรรมการ

นางปฏิมา ชวลิต

กรรมการอิสระ

นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

นายอนันต์ ศวัสตนานนท์

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ