สินค้าและบริการ

บริการด้านทะเบียน

บริการด้านทะเบียน

วันถึงกำหนดต่อภาษีรถยนต์ของทุกๆปี จะตรงกับวันที่จดทะเบียน หรือท่านสามารถทราบ วันหมดอายุภาษีจากสติ๊กเกอร์ภาษี หรือจากเล่มทะเบียนในหน้าเจ้าของ และหน้าบันทึก ภาษี สำหรับลูกค้าเช่าซื้อของบริษัทฯ สามารถสังเกตุได้ในใบเสร็จค่างวด ที่ท่านได้รับ และบริการแจ้งเตือนต่อภาษีที่จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 45 วัน โดยประมาณหรือ ท่านสามารถชำระก่อนกำหนดวันหมดภาษีได้ล่วงหน้า 3 เดือน

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการต่อภาษีของบริษัท โปรดชำระเงินค่าภาษีและค่าบริการด้วยวิธี การชำระเงินตามคำแนะนำการชำระเงินของบริษัท หรือชำระเงินได้ที่ทำการของบริษัท พร้อมแนบเอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง ภายหลังท่านได้ชำระเงินและ แนบเอกสาร จำเป็นครบถ้วน ท่านจะได้รับสติ๊กเกอร์ภาษีภายในเวลา 2-3 วัน โดยการส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน หรือมารับ ด้วยตนเอง

รายละเอียดลูกค้าเช่าซื้อผู้สนใจทั้วไป
เอกสารประกอบการต่อภาษี1. รถยนต์จดทะเบียนเกินกว่า 7 ปี ใช้บันทึก การตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพเอกชน(ต.ร.อ.) บันทึกมีอายุ 3 เดือน ภายหลังตรวจสภาพหากเลย กำหนดต้องตรวจสภาพใหม่
2. กรณีรถติดตั้งระบบเชื้อเพลิง NGV จะต้องแนบหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบตรวจสภาพประจำปี NGV (หนังสือรับรองวิศวกร)ประกอบการต่อภาษี หากใช้ตัวสำเนา พ.ร.บ.ในการต่อภาษี ต้องใช้ สำเนา พ.ร.บ.ฉบับเต็มแต่ถ้าใช้พ.ร.บ.ตัวจริง ใช้เฉพาะส่วนท้ายของพ.ร.บ.ได้
3. เล่มทะเบียน และหากว่าท่านไม่ใช้เล่มทะเบียนท่านจะต้องเก็บรักษาใบเสร็จและหรือสติ๊กเกอร์ไว้จนกว่าจะได้รับการบันทึกภาษีลงในเล่มทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย
1. เหมือนกับลูกค้าเช่าซื้อ
เงื่อนไขพิเศษ1. รถแท็กซี่ นำรถไปตรวจสภาพที่กรมการขนส่งฯ ตามวันนัดตรวจสภาพ
2. รถแท็กซี่ ต้องแนบกรมธรรม์ประกันภัย และ พ.ร.บ.
3. รถบรรทุก ไม่ต้องแนบกรมธรรม์ในการต่อภาษี ใช้เฉพาะ พ.ร.บ. คุ้มครองให้ตรงกับวันหมดอายุภาษีของปีต่อไป