สินค้าและบริการ

บริการด้านประกันภัย

บริษัทประกันภัยที่ให้บริการ

1.    บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2.    บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3.    บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4.    บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) )
5.    บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
6.    บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
7.    บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
8.    บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
9.    บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
10.    บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
11.    บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด
12.    บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
13.    บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)