ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ”

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ”

  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ได้จัดงานสัมมนานำเสนอผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023) โดย บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)

        โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย จัดตั้งโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมุ่งหวังให้มีการสำรวจและวัดผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล รวมถึงวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยในภาพรวม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและมาตรการในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไทย

        โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาตามโครงการนี้ได้รับการพัฒนาขึ้น โดยอาศัยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่งเป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับ และถูกนำไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการของประเทศต่างๆ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา แบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังนี้
         1.    สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Rights and Equitable Treatment of Shareholders)
         2.    การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Role of Stakeholders and Business Sustainability)
         3.    การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
         4.    ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)