logo-ask

News

2022-06-14 15:29:22
ASK,BGPL,SKIB ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19
2022-06-14 15:24:20
ASK, BGPL, SKIB จัดกิจกรรม CSR ช่วยเหลือสังคมมอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส
2022-05-31 17:25:15
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับย่อ)
2022-04-12 15:24:28
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

31-05-2022

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับย่อ)

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับย่อ)
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า (Privacy Notice)

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด มหาชน และบริษัทในเครือ เคารพสิทธิส่วนบุคคลและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายนี้ขึ้นในการดำเนินงานของบริษัท ด้วยมาตรการที่เข้มงวด เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า บริษัท มีวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้ หรือเปิดเผยอย่างไร มีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง และมีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนปฏิบัติต่อสิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ครอบคลุมการให้บริการต่างๆของบริษัท ทั้งทาง Website และช่องทางอื่นๆ แก่ท่านและผู้ที่มาติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท ท่านยอมรับว่า การที่ท่านใช้บริการของบริษัทผ่านทางช่องทางต่างๆ หรือการให้ข้อมูลกับบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับวิธีปฏิบัติของบริษัทตามที่ระบุในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ บริษัทจึงอาจมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว จึงขอให้ท่านตรวจสอบวิธีปฏิบัตินี้เป็นระยะๆ เพื่อที่ท่านจะได้ทราบวิธีปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของบริษัทฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

<< Previous  Next >>