logo-ask

News

2023-12-08 14:16:35
ASK ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่ 2
2023-11-29 10:15:56
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ”
2023-08-28 17:38:50
ASK จัดกิจกรรม “From Hand To Heart เย็บด้วยมือ ส่งต่อด้วยใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม”
2023-08-25 17:21:49
ASK บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์

05-07-2021

ประกาศการปรับปรุงวิธีการตัดชำระหนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส2. 9/2563 เรื่อง การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จึงขอเรียนให้ลูกค้าทราบ ดังต่อไปนี้
บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงวิธีการตัดชำระหนี้ ให้เป็นเป็นตามแนวทางจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยใช้วิธี “ลำดับการตัดชำระหนี้แบบแนวนอน” มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
ลำดับการตัดชำระหนี้แบบแนวนอน หมายถึง บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับชำระจากลูกค้า ไปตัดชำระค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของยอดค้างชำระที่นานที่สุดก่อน จากนั้นจึงตัดยอดที่ค้างชำระลำดับถัดมา

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของลำดับการตัดชำระหนี้แบบแนวนอนได้ที่ 
https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2020/Pages/n7463.aspx

<< Previous  Next >>