logo-ask

News

2022-06-14 15:29:22
ASK,BGPL,SKIB ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19
2022-06-14 15:24:20
ASK, BGPL, SKIB จัดกิจกรรม CSR ช่วยเหลือสังคมมอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส
2022-05-31 17:25:15
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับย่อ)
2022-04-12 15:24:28
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

13-01-2021

*** มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID19

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID19 ที่ไม่ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน

มาตรการนี้ มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป โดยการอนุมัติมาตรการความช่วยเหลือข้างต้นและเงื่อนไขต่างๆจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯทั้งนี้ ลูกค้าที่มีสินเชื่อหลายประเภท สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อรับความช่วยเหลือได้ทุกประเภทตามเงื่อนไข
สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบแต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ โดยการพิจารณาจะเป็นไปตามความเหมาะสมกับสถานะลูกหนี้ และเงื่อนไขของบริษัท

ช่องทางการติดต่อขอเข้าร่วมโครงการ

ลูกค้าสามารถกรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอเข้าร่วมโครงการ ผ่านทางช่องทาง Line @askconnect ที่เมนู "รับเรื่องผลกระทบ COVID-19"
หรือที่ เว็บไซต์ https://myask.in.th/contact__covid19

การขยายระยะเวลาชำระหนี้

ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้กู้ จะต้องเข้ามาดำเนินการที่บริษัทฯ ดังนี้
1.    ลงนามในเอกสารต่างๆ ตามแบบฟอร์มซึ่งบริษัทฯกำหนดไว้
2.    ส่งมอบเอกสารระบุตัวตนพร้อมลงนามรับรอง
        2.1.    บุคคลธรรมดา
         •  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         •  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี
        2.2.    นิติบุคคล
         •  สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
         •  สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน จะต้องเข้ามาดำเนินการที่บริษัทฯ ดังนี้
1.    ลงนามใน สัญญา ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มซึ่งบริษัทฯกำหนดไว้
2.    ส่งมอบเอกสารระบุตัวตนพร้อมลงนามรับรอง
        2.1.    บุคคลธรรมดา
         •  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         •  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี
        2.2.    นิติบุคคล
         •  สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
         •  สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ


<< Previous  Next >>