logo-ask

News

2023-12-08 14:16:35
ASK ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่ 2
2023-11-29 10:15:56
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ”
2023-08-28 17:38:50
ASK จัดกิจกรรม “From Hand To Heart เย็บด้วยมือ ส่งต่อด้วยใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม”
2023-08-25 17:21:49
ASK บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์

13-01-2021

*** มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID19

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID19 ที่ไม่ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน

มาตรการนี้ มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป โดยการอนุมัติมาตรการความช่วยเหลือข้างต้นและเงื่อนไขต่างๆจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯทั้งนี้ ลูกค้าที่มีสินเชื่อหลายประเภท สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อรับความช่วยเหลือได้ทุกประเภทตามเงื่อนไข
สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบแต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ โดยการพิจารณาจะเป็นไปตามความเหมาะสมกับสถานะลูกหนี้ และเงื่อนไขของบริษัท

ช่องทางการติดต่อขอเข้าร่วมโครงการ

ลูกค้าสามารถกรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอเข้าร่วมโครงการ ผ่านทางช่องทาง Line @askconnect ที่เมนู "รับเรื่องผลกระทบ COVID-19"
หรือที่ เว็บไซต์ https://myask.in.th/contact__covid19

การขยายระยะเวลาชำระหนี้

ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้กู้ จะต้องเข้ามาดำเนินการที่บริษัทฯ ดังนี้
1.    ลงนามในเอกสารต่างๆ ตามแบบฟอร์มซึ่งบริษัทฯกำหนดไว้
2.    ส่งมอบเอกสารระบุตัวตนพร้อมลงนามรับรอง
        2.1.    บุคคลธรรมดา
         •  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         •  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี
        2.2.    นิติบุคคล
         •  สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
         •  สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน จะต้องเข้ามาดำเนินการที่บริษัทฯ ดังนี้
1.    ลงนามใน สัญญา ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มซึ่งบริษัทฯกำหนดไว้
2.    ส่งมอบเอกสารระบุตัวตนพร้อมลงนามรับรอง
        2.1.    บุคคลธรรมดา
         •  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         •  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี
        2.2.    นิติบุคคล
         •  สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
         •  สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ


<< Previous  Next >>