logo-ask

News

2023-12-08 14:16:35
ASK ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่ 2
2023-11-29 10:15:56
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ”
2023-08-28 17:38:50
ASK จัดกิจกรรม “From Hand To Heart เย็บด้วยมือ ส่งต่อด้วยใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม”
2023-08-25 17:21:49
ASK บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์

21-07-2015

เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2555

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

         ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 เมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2555 ได้มีมติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2555 ใน วันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 

         บัดนี้ บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือ บอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2555 และเอกสารประกอบการประชุมแล้วเสร็จ และได้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.ask.co.th) ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 เมษายน 2555

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

      
                                                                                                             
                                                                             ขอแสดงความนับถือ
                                                                              บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
                                                                             (นายโล จุน ลอง)
                                                                               รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

Next >>