logo-ask

News

2023-12-08 14:16:35
ASK ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่ 2
2023-11-29 10:15:56
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ”
2023-08-28 17:38:50
ASK จัดกิจกรรม “From Hand To Heart เย็บด้วยมือ ส่งต่อด้วยใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม”
2023-08-25 17:21:49
ASK บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์

09-01-2018

ASK ผ่านการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผ่านการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คุณดนัย ลาภาวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้เป็นตัวแทนบริษัทในการเข้ารับมอบประกาศนียบัตรการรับรองดังกล่าว

โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือเรียกสั้นๆ ว่า CAC  ซึ่งย่อมาจากคำว่า Collective Action Coalition against corruption  เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตั้งแต่ปี 2553 และดำเนินการจัดตั้งโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำในภาคเอกชนไทย ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ทั้ง 8 องค์กรได้มอบหมายให้ IOD ทำหน้าที่เป็นเลขานุการโครงการและได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจาก Center for International Private Enterprise (CIPE)  ที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
วัตถุประสงค์ของโครงการ CAC มุ่งเน้น 3 เรื่องหลัก
1.    เปลี่ยนทัศนคติผู้นำภาคธุรกิจปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในวงกว้าง
2.    ผลักดันให้ภาครัฐปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างโปร่งใส ยอมรับการมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้จากภาคเอกชนและประชาสังคม เพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะจากการทุจริตคอร์รัปชัน
3.    ส่งเสริมและขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจที่สะอาดปราศจากการผูกขาดหรือซื้อความได้เปรียบจากเงินสินบน โดยเน้นไปที่การใช้ระบบกลไกตลาดและการแข่งขันด้วยราคาและคุณภาพของสินค้าและบริการ
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับโครงการ CAC
http://thai-cac.com/node/7601

<< Previous  Next >>