logo-ask

ภาคกลาง

Samut Sakhon Branch

X

เลขที่ 199/193-4 หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Tel:034-446958 – 63

Fax:034-446964

พิมพ์แผนที่

Bangkok Grand Pacific Lease Public Company Limited

X

10/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Tel:0-2679-6226, 0-2679-6262

Fax:0-2679-6241-3

พิมพ์แผนที่

Asia Sermkij Leasing Company Limited

X

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Tel:0-2679-6226, 0-2679-6262

Fax:0-2679-6241-3

พิมพ์แผนที่
Samut Sakhon Branch
Bangkok Grand Pacific Lease Public Company Limited
Asia Sermkij Leasing Company Limited

ภาคตะวันออก

Rayong Branch

X

6,8 ศูนย์การค้าระยอง ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

Tel:0-3861-2185, 0-3861-7380, 0-3886-0153-5

Fax:0-3886-0156

พิมพ์แผนที่

Sakaeo Branch

X

354/78 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

Tel:037-421-937, 037-421-938 และ 037-421-998

Fax:037-421-997

พิมพ์แผนที่

ChonBuri Branch

X

หมู่บ้านสวนเสือพาร์ควิวล์ บ้านเลขที่ 379/15 หมู่ 3 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Tel:038-198346-7 และ 038-111644-5

Fax:038-198350

พิมพ์แผนที่
Rayong Branch
Sakaeo Branch
ChonBuri Branch

ภาคตะวันตก-ภาคใต้

Kanchanaburi Branch

X

เลขที่ 65/30 – 31 หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000

Tel:034-518462 - 64

Fax:034-518465

พิมพ์แผนที่

Surat Thani Branch

X

88/41 หมู่ที่ 5 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Tel:0-7720-3405-7

Fax:0-7720-3409

พิมพ์แผนที่

Songkhla Branch

X

เลขที่ 299/14 หมู่ที่ 2 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควงลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Tel:074-236232-4

Fax:074-236235

พิมพ์แผนที่

Phuket Branch

X

Tel:076-390-243

Fax:076-390-244

พิมพ์แผนที่
Kanchanaburi Branch
Surat Thani Branch
Songkhla Branch
Phuket Branch

ภาคเหนือ

Phitsanulok Branch

X

9/7-9 หมู่ที่ 5 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

Tel:055-056660 -69

Fax:055-056670

พิมพ์แผนที่

Lampang Branch

X

บ้านเลขที่ 2 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000

Tel:054-821990 - 2

Fax:0-5482-1993

พิมพ์แผนที่

Chiang Rai Branch

X

478/4 -5 หมู่ 5 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

Tel:0-5316-6981-83

Fax:0-5316-6984

พิมพ์แผนที่

Nakhon Sawan Branch

X

105/10 –11 หมู่ที่ 9 ตาบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

Tel:056-053-957-59

Fax:056-053-955

พิมพ์แผนที่

Chiangmai Branch

X

161/60 หมู่ที่ 4 ตาบลหนองป่าครั่ง อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

Tel:053-240-971-3

Fax:053-240-974

พิมพ์แผนที่
Phitsanulok Branch
Lampang Branch
Chiang Rai Branch
Nakhon Sawan Branch
Chiangmai Branch

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Khon Kaen Branch

X

161/7-8 หมู่ 5 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

Tel:0-4346-7031-34

Fax:0-4346-7030,035

พิมพ์แผนที่

Ubon Ratchathani Branch

X

941/18-19 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

Tel:0-4531-1512-14

Fax:0-4531-1524

พิมพ์แผนที่

Udon Thani Branch

X

12/9-10 หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Tel:0-4234-7594-96

Fax:0-4234-7597

พิมพ์แผนที่

Nakhon Ratchasrima Branch

X

1444/23-24 อาคารไอสแควร์ หมู่ 13 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310

Tel:0-4437-0267–68

Fax:0-4437-0266

พิมพ์แผนที่

Mukdahan Branch

X

111/4 ถนนพิทักษ์สันติราษฎร์ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

Tel:042-614045-47

Fax:042-614048

พิมพ์แผนที่

Buriram Branch

X

Tel:044-634702

Fax:044-634705

พิมพ์แผนที่
Khon Kaen Branch
Ubon Ratchathani Branch
Udon Thani Branch
Nakhon Ratchasrima Branch
Mukdahan Branch
Buriram Branch

Contact Us

Department
Subject
Message
Sender
Email/Tel.