คณะผู้บริหาร

นายไล่ หวัง ถัง

กรรมการผู้จัดการ

นายอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม

ผู้จัดการทั่วไป

นายดนัย ลาภาวิวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/ เลขานุการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการ

นายชัยวัฒน์ ลิ้มวิภาวีอนันต์

ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ