คณะกรรมการบริษัท

นายหยาง ซือ ถิง

ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นาย ไล่ หวัง ถัง

กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ

นายเลี่ยว อิง จื้อ

กรรมการ

นายเชน ฟง ลอง

กรรมการ

นายเฉิน ลุ่ย ซิง

กรรมการ

นายเทียนทวี สระตันติ์

กรรมการ

นางปฏิมา ชวลิต

กรรมการอิสระ

นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

นายอนันต์ ศวัสตนานนท์

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

นายเจีย หง หวัง

กรรมการ